این نرم افزار توسط شرکت ردمنت تولید و نسخه ساده آن برای استفاده عموم به رایگان قرار داده شده است | برای مشاوره و ثبت سفارش نرم افزار تماس بگیرید

ساخت فاکتور فروش بصورت آنلاین خدمتی دیگر از ردمنت


شماره :
تاریخ : / /

مشخصات فروشنده

نام شخص حقیقی/حقوقی: شماره اقتصادی: شماره ثبت:
نشانی کامل: استان: شهرستان: شماره ملی: کد پستی :
نشانی: شماره تلفن/نمابر:

مشخصات خریدار

نام شخص حقیقی/حقوقی: شماره اقتصادی: شماره ثبت/ملی:
نشانی کامل: استان: شهرستان: کدپستی: شهر :
نشانی: شماره تلفن/نمابر:

مشخصات کالا یا خدمات مورد معامله

ردیف کد کالا شرح کالا یا خدمات تعداد / مقدار واحد اندازه گیری مبلغ واحد (ریال) مبلغ کل (ریال) مبلغ تخفیف مبلغ کل پس از تخفیف (ریال) جمع مالیات و عوارض (ریال) جمع مبلغ کل بعلاوه جمع مالیات و عورض (ریال)
شرایط فروش :
توضیحات:
مهر و امضاء خریدار مهر و امضاء فروشنده
ذخیره ما را حمایت کنید
صورت حساب آقا/خانم :
تلفن :
آدرس :

فاکتور فروش

شماره فاکتور :
تاریخ :
ردیف کد کالا نام کالا تعداد بهای واحد مبلغ کل شرح کالا
جمع کل فاکتور
مالیات بر ارزش افزوده
تخفیف
مبلغ قابل پرداخت
مبلغ قابل پرداخت به حروف
ذخیره ما را حمایت کنید
powered by Redment V1.0.0.3